Skip to content

Mweya Wangu UnoM’ponisi

May 16, 2012

1.
Mweya wangu uno Muponisi Ndakasunungurwa; Musununguri ngandininiswe, Ndichagamuchirw asu?

CHORUS
Ndoda, ndoda, ndoda, Mwari muyamuri uri wangu, Ndakatengwa neropa raIshe, Ndavawake chose.

2.
Nengoni ndichagamchira tsitsi, Rudo rwako Kristu, Rwaukunda moyo wangukwazvo, Ndichavimba newe.

3.
Unoziva kusasimba kwangu, Ndotya kurasika, Asi iwe urisimba rangu, Unondipa simba.

4.
Hongu Ishe, tipe isu tose Ngoni dzako nhasi, Nezvinobva pamoyo tichiti; ‘Ndichava waKristu.

5.
Vakauya vamwe vachibvunza; ‘Tingapone here?’ ‘Hongu ndinoda muponisiwe.’ Nesu tinodaro.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: