Skip to content

Mumwe Musi Ava Mauro

May 16, 2012

1.
Mumwe musi ava mauro Varwe vakaungana, Panyasi paJesu Ishe, Vakaenda norufaro.

2.
Nanhasi isu tauya, Toswedera nezvirwere; Mumhu wako hati’oni, To’ziva kuti urimo.

3.
Tanda dambudziko redu; Vamwe vairwara kwazvo; Vamwe havati vakuda, Vamwe vakarasa rudo.

4.
Vamwe vakaneta pano, Vakashaya ruyamuro; Vamwe vane hama dzavo, Dzinovatambudza kwazvo.

5.
Vose vanoda rufaro, Vanoda noruregerero, Navatendi vanoziva, Mwoyo yavo yakaipa.

6.
Kristu iwe uri munhu, Wanga waedzwa zvikuru, Meso ako anoona, Zvatinotsvaka kuvanza.

7.
Simba rako richigere; Unogona kuponesa; Tinzwire tsitsi mauro’no Tiponise Mwari tose.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: