Skip to content

Mufudzi Ndiye Jehovha

May 16, 2012

1.
Mufudzi ndiye Jehovha Wakandichengeta: Kushaya hakungavepo, Unovimba naye.

2.
Pana mafuro manyoro Ndinodyiswa napo, Ndinorara nokufara, Ndisingavunduts we.

3.
Unounatsa nomweya, Unouponisa. Kururama ndova nako Naiye Mufudzi.

4.
Kana ndifambe parima Handingatye chinhu; Nokuti iwe uneni Unondifarisa.

5.
Chidyiro ini ndinacho Mberi pavavengi, Mafuta pamusoro wangu Handishayi chinhu.

6.
Kururama nedzo tsitsi, Dzinonditevera; Pane imba yaJehovha, Nokusingaperi.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: