Skip to content

Jesu Ndanga Ndamurasa

May 15, 2012

Jesu ndanga ndakurasa Asi wanga wandifira, Asi nhasi ndinonyara, Pamhidza undigam’chire.

2.
Handina kufanira ini, Kuitirwa idzo tsitsi; Zvino ndinoita seiko? Pamhidza undigam’chire.

3.
Ndinokuipa kukuru, Nhasi kwandimanikidza; Ndakatarisa kudenga; Pamhidza undigam’chire.

4.
Zvose zvandanga ndaita, Zvaipa ndinozvinyara; Ishe wangu nechokwadi, Pamhidza undigam’chire.

5.
Ishe, Jesu ndinochema Zvino ndiri pasi pako, Ndochemera mhosva yangu, Pamhidza undigam’chire.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: