Skip to content

Hosana Wokudenga

May 15, 2012

Hymn 14
Tune 7.6.7.6.7.6.7.6 .

1.
Hosana wokudenga
Ndoimba nenzwi rangu,
Kumwana waDavid,
Wauya kwandiri.
Hosana ndiyamure
Pakurema kwangu.
Wauya asadanwa
M’ponisi wangu.

2.
Ndoshonge dzakadini
Azondishanyira?
Mugadzirire iwe
Mwoyo wako wose.
Ndoupira kwauri
Mununuri wangu.
Upfugame kwaari.
Chokwadi Ishe wangu.

3.
Ndasunungurwa newe
Mudhorongo rangu:
Rikadimurwa newe
Iro joti rangu,
Rakandirasikisa
Ndasiya upenyu,
Wakandifarisazve
Pakuchema kwangu.

Advertisements

From → spiritual

One Comment
  1. i like this song

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: