Skip to content

Hosana Wokudenga

May 15, 2012

1.
Hosana wokudenga Ndoimba nenzwi rangu, Kumwana waDavid, Wauya kwandiri. Hosana ndiyamure Pakurema kwangu. Wauya asadanwa M’ponisi wangu.

2.
Ndoshonge dzakadini Azondishanyira? Mugadzirire iwe Mwoyo wako wose. Ndoupira kwauri Mununuri wangu. Upfugame kwaari. Chokwadi Ishe wangu.

3.
Ndasunungurwa newe Mudhorongo rangu: Rikadimurwa newe Iro joti rangu, Rakandirasikisa Ndasiya upenyu, Wakandifarisazve Pakuchema kwangu.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: