Skip to content

Hakuna Zita Sera Jesu

May 14, 2012

Hymn 143

1.
Hakuna zita seraJesu
Kana kudenga
Hakuna rimwe rakadaro,
Zita romuponesi.

CHORUS
Tinoda kumuimbira Jesu
Tichimupa mbiri,
Nokuti hatizive zita
Rinokunda iri.

2.
NdiJesu wakafira vese
Wakatida kwazvo
Zvatanga takaraswa tose
Nezvitadzo zvedu.

3.
NdiJesu waka wakaita nyasha,
Takamukanganwa,
Wakati,''Enda zvako mwana,
Usazotadzazve.

4.
NdiJesu wakatiudzira
Kutunhidza Mwari,
Nekusarura vashamwari
Vakanaka chete.

5.
NdiJesu wakarapa vanhu,
Akavasimbisa,
NdiJesu wakamutsa vafi
Kune hama dzavo.

6.
NdiJesu anoenda nesu
Kwese tinoenda;
NdiJesu anotibatsira
Muupenyu hwedu.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: