Skip to content

Chiriko Chikomo Kure

May 14, 2012

Hymn 88
Tune 8.6.8.6.

1.
Chiriko chikomo kure
Kunze kwoyo musha,
Paakaroverwa Ishe,
Paakatifira.

2.
Hatizivi isu vanhu
Kurwadza kwakadii,
Wakarembera pamuti
Nenzira yavanhu.

3.
Wakafa kuti tipone,
Tive vakanaka,
Kuti tiende kudenga,
Tiponeswe naye.

4.
Pakanga pasina mumwe
Wokutinunura,
Ndiye wakava nesimba
Kutipinza denga.

5.
Jesu wakatida isu
Tisati tamuda,
Takafanira kutenda
Nokumuda kwazvo.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: