Skip to content

No Friend Like Jesus HAKUNA HAMA SA JESU

August 22, 2011

CHORUS:

Hakuna hama saJesu;
Wakafa iye nokuda kwangu.
Hakuna kana shamwari;
Yakafa kuti ini ndipone.

1.
Wakacheuka kuna vaichema
“Vana mai musandichema,
Zvichemei nevana venyu,
Ini musandichema.”

2.
Wakataura ava pamuchinjikwa
“Baba mwoyo wangu uneshungu,
Varegererei vanhu venyu
Havazivi chavanoita.”

Wakachema ari pamuchinjikwa
“Eli Eli lama sabachtan
Mwari wangu, Mwari wangu
Mandisiireiko?”

(usually led by elder Ndlovu at Zhombe Empress)

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: